Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

Повідомлення про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування

Дата: 21.12.2020 11:26
Кількість переглядів: 589

Повідомлення про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДДП «Детальний план частини території кварталу за адресою смт. Опішня, вул. Панаса Мирного, кадастровий номер земельної ділянки 5321355400:30:116:0127, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, з метою будівництва авторемонтної майстерні та зміни цільового призначення земельної ділянки»

Загальні положення.

Містобудівний проект «Детальний план частини території кварталу за адресою смт.Опішня, вул. Панаса Мирного, кадастровий номер земельної ділянки 5321355400:30:116:0127, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, з метою будівництва авторемонтної майстерні та зміни цільового призначення земельної ділянки.», розроблений відповідно до рішення двадцять другої сесії (позачергової) сьомого скликання Опішнянської селищної ради від 21 серпня 2020 р. про надання дозволу на розроблення детального плану території, рішення третьої сесії восьмого скликання від 03 грудні 2020 року «Про внесення змін до рішення двадцять другої сесії сьомого скликання Опішнянської селищної ради від 21.08.2020 р.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 1,0 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5-7 років.

1.Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Опішнянська селищна рада

Виконавець  - ФОП Бородич М.В.

2. Вид та основні цілі ДДП його зв’язок з іншими документами державного планування

Містобудівним проектом «Детальний план частини території кварталу за адресою смт. Опішня, вул. Панаса Мирного, кадастровий номер земельної ділянки 5321355400:30:116:0127, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, з метою будівництва авторемонтної майстерні та зміни цільового призначення земельної ділянки.»  обґрунтовується та розглядається можливість будівництва авторемонтної майстерні та зміни цільового призначення земельної ділянки.

Проект розробляється з метою:

 • уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту;
 •  уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту;
 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
 •  визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
 •  уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування у разі його наявності;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
 • попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури;
 • організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; тощо.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються інформація земельного кадастру.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Наявні та запроектовані об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля - відсутні.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту Детальний план території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Регіональної цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 – 2021 роки («Довкілля-2021»), затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 06 березня 2017 року, Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки, затверджена рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання сесії Полтавської обласної ради  від 14 липня 2017 року № 497, Програми економічного і соціального розвитку Зіньківського району та Опішнянської ОТГ на 2020 рік,

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
 • пропозиції щодо функціонального використання, планування та забудови території.

 4. Розгляд ймовірних наслідків

Ймовірні наслідки діяльності - розміщення на вказаній території холодильника для заморозки та зберігання м’яса.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК),;

– в період будівництва об’єкту та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – локальні системи. Каналізація – локаньна;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

– акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній;

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В межах території, що розглядається детальним планом передбачається будівництво будівництва авторемонтної майстерні.

Відповідно до  Генерального плану смт. Опішня, Плану зонування території смт. Опішня, територія проектування Детального плану визначена як територія громадської забудови, Зона Г-1 переважні види використання, у тому числі – магазини, спеціалізовані магазини; допустимими видами використання, які потребують спеціального дозволу є ремонтні майстерні, у т.ч. авторемонтні майстерні за умов дотримання вимог ДБН.

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання Генерального плану смт. Опішня.

Є доцільним та оптимальним варіантом – містобудівні умови відповідають нормативним вимогам щодо розташування об’єкту  подібного профілю.

6.  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

Метод аналізу – для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря викидів, утворених внаслідок роботи підприємства;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо забудови та функціонального використання території

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку - Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - ст. 11, п. 2.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Відділ містобудування, архітектури, цивільного захисту виконавчого комітету Опішнянської  ОТГ з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 та у  п’ятницю з 8.00 до 16.00 за адресою селище Опішня, вулиця Перемоги, будинок 3 та на офіційному вебсайті Опішнянської ОТГ http://opishnya.gromada.org.ua/.

Посадова особа, відповідальна за забезпечення організації розгляду пропозицій – начальник відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту виконавчого комітету Опішнянської  ОТГ – Короткевич Вікторія Миколаївна., тел. (099 4192128).

Письмові пропозиції з даного питання надаються до Опішнянської ОТГ щоденно (крім вихідних) з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 та у  п’ятницю з 8.00 до 16.00. за адресою: селище Опішня, вулиця Перемоги, будинок 3 та електронну адресу: opishnya.arh@gmail.com

Строки подання

15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті вебсайті Опішнянської ОТГ http://opishnya.gromada.org.ua/ заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний план частини території кварталу за адресою смт. Опішня, вул. Панаса Мирного, кадастровий номер земельної ділянки 5321355400:30:116:0127, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, з метою будівництва авторемонтної майстерні та зміни цільового призначення земельної ділянки.» , (відповідно до пп/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку») і триває з 21.12.2020 року по 04.012020 року.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь