Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

Що потрібно знати громадянам про Єдиний реєстр довіреностей

Дата: 05.06.2020 10:25
Кількість переглядів: 1022

Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» від 20.02.2020 року № 622/5  внесено зміни до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252 (із змінами)(далі - Положення).

У відповідності до вище зазначених змін, які вступили в законну дію з дня їх офіційного опублікування, тобто з 20.02.2020 року, встановлено наступні тарифи:

за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це витягу - у розмірі тридцяти чотирьох гривень;

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу - у розмірі тридцяти чотирьох гривень;

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу - у розмірі двадцяти п'яти гривень п'ятдесяти копійок;

за надання інформації з Єдиного реєстру довіреностей в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу цього реєстру - щомісячна плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На сьогодні перевірка дійсності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, що пов'язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого або повного витягу, проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з видачею про це скороченого витягу шляхом безпосереднього доступу чи у порядку інформаційної взаємодії Єдиного реєстру довіреностей з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється безкоштовно.

З 20.02.2020 вносити відомості до Єдиного реєстру довіреностей може лише Реєстратор Єдиного реєстру (далі - Реєстратор). Такі Реєстратори це - державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, дипломатичні представництва та консульські установи України, що мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України, вносять записи до Єдиного реєстру про посвідчені довіреності (у тому числі їх дублікати), про припинення дії довіреностей, перевіряють дійсність довіреностей (їх дублікатів) за даними Єдиного реєстру та видають витяги з Єдиного реєстру, а також виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

За письмовою заявою приватного нотаріуса-Реєстратора доступ до Єдиного реєстру довіреностей з метою виконання функцій Реєстратора може бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса.

Тобто, якщо ви оформили довіреність у сільській раді, її потрібно обов’язково зареєструвати, оскільки вона не матиме ніякої юридичної сили, і всі повноваженні, які ви повинні були б здійснювати і інтересах довірителя вчинити буде неможливо.

Справа в тому, що у сільських рад немає повноважень реєструвати такі довіреності, тому, за цією послугою вам потрібно буде звертатися до нотаріуса.

Відтепер Обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі підлягають довіреності (у тому числі їх дублікати), посвідчені в нотаріальному порядку, та довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених, а також відомості про припинення їх дії.

Реєстрація довіреностей (їх дублікатів), посвідчених посадовими, службовими особами, перерахованими в частині 3 статті 245 Цивільного кодексу України, статті 38 (у разі відсутності доступу до Єдиного реєстру), частині другій статті 40 Закону України "Про нотаріат", а також відомості про припинення їх дії, здійснюється в Єдиному реєстрі за заявою довірителя про реєстрацію таких довіреностей.

Заява про реєстрацію зазначених довіреностей надається Реєстратору безпосередньо довірителем.

У разі неможливості подачі заяви на реєстрацію довіреності безпосередньо довірителем підпис довірителя на такій заяві повинен бути засвідчений підписом та печаткою особи, яка посвідчила довіреність.

 Заява про припинення дії довіреності подається довірителем, а також іншими особами, які мають підтверджуючі документи щодо відомостей, передбачених частиною 1 статті 248 Цивільного кодексу України.

Реєстрація довіреностей (їх дублікатів) та відомостей про припинення їх дії здійснюється шляхом унесення Реєстратором відповідних відомостей до Єдиного реєстру.

Реєстрація припинення дії дубліката довіреності здійснюється шляхом унесення Реєстратором до Єдиного реєстру відомостей про припинення дії цієї довіреності.

Про довіреності Реєстратором до Єдиного реєстру вносяться такі відомості:

  •  Відомості про довірителя та його представників:

для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (для представників - за наявності) або причина його відсутності;

для юридичних осіб: найменування; ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або причина його відсутності.

- Тип, номер державної реєстрації, серійний номер та опис транспортного засобу - для довіреностей щодо транспортного засобу.

-  Опис нерухомого майна, достатній для його ідентифікації, - для довіреностей щодо нерухомого майна.

-  Номери та серії спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст довіреності (її дубліката), - для довіреностей (їх дублікатів), посвідчених у нотаріальному порядку.

-  Дата посвідчення довіреності.

-  Строк (термін) дії довіреності.

-  Відомості про безвідкличність довіреності.

-  Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, за яким посвідчено довіреність (видано її дублікат).

-  Відомості про особу, яка посвідчила довіреність.

-  Відомості про передоручення.

-  Відомості про видачу дубліката довіреності.

-  Відомості про припинення дії довіреності (назва, номер та дата видачі документа, що є підставою для припинення дії довіреності (далі - документ-підстава); найменування юридичної або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, яка видала документ-підставу; відомості про нотаріуса або іншу посадову, службову особу, яка отримала документ-підставу.

-  Додаткові відомості (за необхідності).

-  Відомості про Реєстратора.

 Кожному реєстраційному запису про посвідчення довіреності (у тому числі видачу дубліката) в Єдиному реєстрі присвоюються реєстраційний номер запису та поточна дата реєстрації в Єдиному реєстрі.

На прохання особи, яка бажає припинити дію довіреності, що не була зареєстрована в Єдиному реєстрі, нотаріус одночасно вносить до Єдиного реєстру реєстраційний запис про таку довіреність, а в разі видачі її дубліката - реєстраційний запис про виданий дублікат, а також відомості про припинення її дії.

Нотаріуси, які не мають доступу до електронної бази даних Єдиного реєстру, здійснюють унесення відомостей до Єдиного реєстру шляхом подання Реєстратору заяв установленого зразка.

 Заяви подаються (надсилаються) Реєстратору в день посвідчення довіреності (видачі дубліката довіреності) або припинення її дії.

Реєстратор відмовляє в унесенні відомостей до Єдиного реєстру, якщо:

у заяві про реєстрацію довіреності (дубліката довіреності)/реєстрацію припинення дії довіреності в Єдиному реєстрі відсутні, не повністю або не чітко визначені відомості, передбачені цим Положенням;

відсутня плата за внесення відомостей.

Реєстратор уносить відомості до Єдиного реєстру в такі строки:

у день посвідчення довіреності (видачі дубліката довіреності);

у день отримання від осіб, зазначених в абзаці 1 пункту 2.2 та в пунктах 2.8-2.9  Положення, заяв про внесення відомостей до Єдиного реєстру.

Для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у Реєстратора, а другий - надається (надсилається) особі, яка видала довіреність (за її бажанням), або нотаріусу, який надав (надіслав) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру.

У разі виявлення у витягу про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру помилки, допущеної з вини Реєстратора, особа, яка надала (надіслала) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру, повинна письмово повідомити про це Реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного реєстру інформації, наведеній у заяві про внесення відомостей до Єдиного реєстру. Якщо факт невідповідності підтверджено, Реєстратор виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення та повідомляє особу, яка надала (надіслала) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру. Якщо помилка допущена з вини особи, яка надала (надіслала) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру, Реєстратор повідомляє зазначену особу про необхідність унесення змін до запису шляхом подання відповідної заяви.

Нагадуємо, що карантин — це не перешкода для отримання безоплатної правової допомоги від держави!

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до відділу «Зіньківське бюро правової допомоги» Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою м. Зіньків, вул.Воздвиженська, 64 або за телефоном  (05353) 3-34-74.

Фото без опису


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь